◄ Terug

lêzing 150 jier Frysk amateurtoaniel

Agenda MFC Burdaard 
 17 feb 2019  |   15:00
MFC Het Spectrum   |   Burdaard

Entree 5,00 euro (beste uw kaarten digitaal https://mgtickets.nl/v/756 )

 

Hast elk grutter Frysk doarp hat wol in eigen toanielferiening. Gauris spylje dy Fryske stikken. Yn Burdaard hawwe wy bygelyks Op, mar net út ‘e hichte.


De populariteit fan Frysk toaniel begûn oait mei optredens fan twa skriuwers yn boppesealen fan doarpskroegen en –hotels. Dat wiene Waling Dykstra (Holwert) en Tsjibbe Gearts van der Meulen (Burgum) mei har Frysk Winterjûnenocht.
Yn dizze lêzing wurdt weromsjoen op 150 jier Frysk amateurtoaniel. De titel giet werom op 1860. Doe spile in selskip út Hallum de earste Fryske foarstelling mei de titel Mâl út, mâl thús.

De lêzing wurdt hâlden troch Babs Gezelle Meerburg. Sy is learareoplieder Nederlânsk en Frysk oan NHL Stenden Hogeschool, Ljouwert.

 
0519 332470
info@mfcburdaard.nl
Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard

Kaart:


Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
van 9.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag:
van 7.45 uur tot 15.00 uur

Zondag:
van 9.00 uur tot 12.00 uur

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30  

Urker Mannenkoor

30-03-2019
31

Voorverkoop

De voorverkoop van de kaarten begint twee weken voor de voorstelling. Kaarten kunnen tegen contante betaling afgehaald worden aan de receptie van het MFC. Een eventuele kortingsprijs is geldig tot uiterlijk drie uur voor aanvang. Reserveringen via de mail worden niet in behandeling genomen